Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten dewelke ChezZoë aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen ChezZoë en de klant.

Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van ChezZoë stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

ChezZoë houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Een overeenkomst met ChezZoë komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en ChezZoë aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren.

ChezZoe houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

ChezZoë neemt een loutere inspanning verbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

De klant is een voorschot verschuldigd voor iedere afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek via het online boekingsysteem volgen. ChezZoë heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand. Voorschotten die cash of per bancontact in het salon zelf worden betaald vallen onder dezelfde regeling. Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd.

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak. Voorschotten blijven 6 maand geldig na ontvangst.

In GEEN geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald. Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt ChezZoë zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht.  Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.